• قرص اکولایف ویژه مو و ناخن ها
 • قرص اکولایف ویژه مو و ناخن ها
 • قرص اکولایف ویژه مو و ناخن ها
 • قرص اکولایف ویژه مو و ناخن ها
Ekolife tablet hair and nails
قرص اکولایف ویژه مو و ناخن ها
پوست ، مو و ناخن اکولایف

  -ترکیبات ( به ازاي 2 قرص ) :
  نام مقدار نیاز روزانه
  Cystine 92 mg *
  Methionine 118 mg *
  Spirulina 13 mg *
  Vitamin B5 6 mg 100 %
  Vitamin B6 2 mg 143 %
  (Biotin (B8 0.15 mg 300 %
  Vitamin PP 18 mg 112.5 %
  Zinc 15 mg 150 %
  Magnesium 20 mg 5 %

  * : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
  ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است

  مشخصه ها :- سرشار از اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و عناصر کمیاب

  موارد مصرف :- ویژه مو و ناخن
  - تغذیه ، تقویت و تحریک رشد مو و ناخن هاروش مصرف :روزی 2 عدد قرص با یک لیوان بزرگ آب همراه با وعده های غذایی مصرف شود.
  جهت بلعیدن آسان تر می توان قرص را خرد کرد. این محصول بایستی همراه با رژیم غذایی متنوع و متعادل مصرف گردد.

  هشدار مصرف :- در صورت بروز حساسیت مصرف قطع گردد
  - دور از دسترس کودکان نگهداری شود

   

  ترکیبات ( به ازاي 2 قرص ) :
  نام مقدار نیاز روزانه
  Cystine 92 mg *
  Methionine 118 mg *
  Spirulina 13 mg *
  Vitamin B5 6 mg 100 %
  Vitamin B6 2 mg 143 %
  (Biotin (B8 0.15 mg 300 %
  Vitamin PP 18 mg 112.5 %
  Zinc 15 mg 150 %
  Magnesium 20 mg 5 %

  * : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
  ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است

  مشخصه ها :- سرشار از اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و عناصر کمیاب

  موارد مصرف :- ویژه مو و ناخن
  - تغذیه ، تقویت و تحریک رشد مو و ناخن هاروش مصرف :روزی 2 عدد قرص با یک لیوان بزرگ آب همراه با وعده های غذایی مصرف شود.
  جهت بلعیدن آسان تر می توان قرص را خرد کرد. این محصول بایستی همراه با رژیم غذایی متنوع و متعادل مصرف گردد.

  هشدار مصرف :- در صورت بروز حساسیت مصرف قطع گردد
  - دور از دسترس کودکان نگهداری شود

   

  ترکیبات ( به ازاي 2 قرص ) :
  نام مقدار نیاز روزانه
  Cystine 92 mg *
  Methionine 118 mg *
  Spirulina 13 mg *
  Vitamin B5 6 mg 100 %
  Vitamin B6 2 mg 143 %
  (Biotin (B8 0.15 mg 300 %
  Vitamin PP 18 mg 112.5 %
  Zinc 15 mg 150 %
  Magnesium 20 mg 5 %

  * : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
  ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است

  مشخصه ها :- سرشار از اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و عناصر کمیاب

  موارد مصرف :- ویژه مو و ناخن
  - تغذیه ، تقویت و تحریک رشد مو و ناخن هاروش مصرف :روزی 2 عدد قرص با یک لیوان بزرگ آب همراه با وعده های غذایی مصرف شود.
  جهت بلعیدن آسان تر می توان قرص را خرد کرد. این محصول بایستی همراه با رژیم غذایی متنوع و متعادل مصرف گردد.

  هشدار مصرف :- در صورت بروز حساسیت مصرف قطع گردد
  - دور از دسترس کودکان نگهداری شود

   

  ترکیبات ( به ازاي 2 قرص ) :
  نام مقدار نیاز روزانه
  Cystine 92 mg *
  Methionine 118 mg *
  Spirulina 13 mg *
  Vitamin B5 6 mg 100 %
  Vitamin B6 2 mg 143 %
  (Biotin (B8 0.15 mg 300 %
  Vitamin PP 18 mg 112.5 %
  Zinc 15 mg 150 %
  Magnesium 20 mg 5 %

  * : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
  ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است

  مشخصه ها :- سرشار از اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و عناصر کمیاب

  موارد مصرف :- ویژه مو و ناخن
  - تغذیه ، تقویت و تحریک رشد مو و ناخن هاروش مصرف :روزی 2 عدد قرص با یک لیوان بزرگ آب همراه با وعده های غذایی مصرف شود.
  جهت بلعیدن آسان تر می توان قرص را خرد کرد. این محصول بایستی همراه با رژیم غذایی متنوع و متعادل مصرف گردد.

  هشدار مصرف :- در صورت بروز حساسیت مصرف قطع گردد
  - دور از دسترس کودکان نگهداری شود

   

  ترکیبات ( به ازاي 2 قرص ) :
  نام مقدار نیاز روزانه
  Cystine 92 mg *
  Methionine 118 mg *
  Spirulina 13 mg *
  Vitamin B5 6 mg 100 %
  Vitamin B6 2 mg 143 %
  (Biotin (B8 0.15 mg 300 %
  Vitamin PP 18 mg 112.5 %
  Zinc 15 mg 150 %
  Magnesium 20 mg 5 %

  * : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
  ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است

  مشخصه ها :- سرشار از اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و عناصر کمیاب

  موارد مصرف :- ویژه مو و ناخن
  - تغذیه ، تقویت و تحریک رشد مو و ناخن هاروش مصرف :روزی 2 عدد قرص با یک لیوان بزرگ آب همراه با وعده های غذایی مصرف شود.
  جهت بلعیدن آسان تر می توان قرص را خرد کرد. این محصول بایستی همراه با رژیم غذایی متنوع و متعادل مصرف گردد.

  هشدار مصرف :- در صورت بروز حساسیت مصرف قطع گردد
  - دور از دسترس کودکان نگهداری شود

   

   

  ترکیبات ( به ازاي 2 قرص ) :
  نام مقدار نیاز روزانه
  Cystine 92 mg *
  Methionine 118 mg *
  Spirulina 13 mg *
  Vitamin B5 6 mg 100 %
  Vitamin B6 2 mg 143 %
  (Biotin (B8 0.15 mg 300 %
  Vitamin PP 18 mg 112.5 %
  Zinc 15 mg 150 %
  Magnesium 20 mg 5 %

  * : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
  ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است

  مشخصه ها :- سرشار از اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و عناصر کمیاب

  موارد مصرف :- ویژه مو و ناخن
  - تغذیه ، تقویت و تحریک رشد مو و ناخن هاروش مصرف :روزی 2 عدد قرص با یک لیوان بزرگ آب همراه با وعده های غذایی مصرف شود.
  جهت بلعیدن آسان تر می توان قرص را خرد کرد. این محصول بایستی همراه با رژیم غذایی متنوع و متعادل مصرف گردد.

  هشدار مصرف :- در صورت بروز حساسیت مصرف قطع گردد
  - دور از دسترس کودکان نگهداری شود

   

  ترکیبات ( به ازاي 2 قرص ) :
  نام مقدار نیاز روزانه
  Cystine 92 mg *
  Methionine 118 mg *
  Spirulina 13 mg *
  Vitamin B5 6 mg 100 %
  Vitamin B6 2 mg 143 %
  (Biotin (B8 0.15 mg 300 %
  Vitamin PP 18 mg 112.5 %
  Zinc 15 mg 150 %
  Magnesium 20 mg 5 %

  * : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
  ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است

  مشخصه ها :- سرشار از اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و عناصر کمیاب

  موارد مصرف :- ویژه مو و ناخن
  - تغذیه ، تقویت و تحریک رشد مو و ناخن هاروش مصرف :روزی 2 عدد قرص با یک لیوان بزرگ آب همراه با وعده های غذایی مصرف شود.
  جهت بلعیدن آسان تر می توان قرص را خرد کرد. این محصول بایستی همراه با رژیم غذایی متنوع و متعادل مصرف گردد.

  هشدار مصرف :- در صورت بروز حساسیت مصرف قطع گردد
  - دور از دسترس کودکان نگهداری شود

   

  ترکیبات ( به ازاي 2 قرص ) :
  نام مقدار نیاز روزانه
  Cystine 92 mg *
  Methionine 118 mg *
  Spirulina 13 mg *
  Vitamin B5 6 mg 100 %
  Vitamin B6 2 mg 143 %
  (Biotin (B8 0.15 mg 300 %
  Vitamin PP 18 mg 112.5 %
  Zinc 15 mg 150 %
  Magnesium 20 mg 5 %

  * : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
  ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است

  مشخصه ها :- سرشار از اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و عناصر کمیاب

  موارد مصرف :- ویژه مو و ناخن
  - تغذیه ، تقویت و تحریک رشد مو و ناخن هاروش مصرف :روزی 2 عدد قرص با یک لیوان بزرگ آب همراه با وعده های غذایی مصرف شود.
  جهت بلعیدن آسان تر می توان قرص را خرد کرد. این محصول بایستی همراه با رژیم غذایی متنوع و متعادل مصرف گردد.

  هشدار مصرف :- در صورت بروز حساسیت مصرف قطع گردد
  - دور از دسترس کودکان نگهداری شود

   

  ترکیبات ( به ازاي 2 قرص ) :
  نام مقدار نیاز روزانه
  Cystine 92 mg *
  Methionine 118 mg *
  Spirulina 13 mg *
  Vitamin B5 6 mg 100 %
  Vitamin B6 2 mg 143 %
  (Biotin (B8 0.15 mg 300 %
  Vitamin PP 18 mg 112.5 %
  Zinc 15 mg 150 %
  Magnesium 20 mg 5 %

  * : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
  ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است

  مشخصه ها :- سرشار از اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و عناصر کمیاب

  موارد مصرف :- ویژه مو و ناخن
  - تغذیه ، تقویت و تحریک رشد مو و ناخن هاروش مصرف :روزی 2 عدد قرص با یک لیوان بزرگ آب همراه با وعده های غذایی مصرف شود.
  جهت بلعیدن آسان تر می توان قرص را خرد کرد. این محصول بایستی همراه با رژیم غذایی متنوع و متعادل مصرف گردد.

  هشدار مصرف :- در صورت بروز حساسیت مصرف قطع گردد
  - دور از دسترس کودکان نگهداری شود
  ترکیبات ( به ازاي 2 قرص ) :
  نام مقدار نیاز روزانه
  Cystine 92 mg *
  Methionine 118 mg *
  Spirulina 13 mg *
  Vitamin B5 6 mg 100 %
  Vitamin B6 2 mg 143 %
  (Biotin (B8 0.15 mg 300 %
  Vitamin PP 18 mg 112.5 %
  Zinc 15 mg 150 %
  Magnesium 20 mg 5 %

  * : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
  ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است

  مشخصه ها :- سرشار از اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و عناصر کمیاب

  موارد مصرف :- ویژه مو و ناخن
  - تغذیه ، تقویت و تحریک رشد مو و ناخن هاروش مصرف :روزی 2 عدد قرص با یک لیوان بزرگ آب همراه با وعده های غذایی مصرف شود.
  جهت بلعیدن آسان تر می توان قرص را خرد کرد. این محصول بایستی همراه با رژیم غذایی متنوع و متعادل مصرف گردد.

  هشدار مصرف :- در صورت بروز حساسیت مصرف قطع گردد
  - دور از دسترس کودکان سرشار از اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و عناصر کمیاب

  - ویژه مو و ناخن
  - تغذیه ، تقویت و تحریک رشد مو و ناخن ها

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ترکیبات ( به ازاي 2 قرص ) :
  نام مقدار نیاز روزانه
  Cystine 92 mg *
  Methionine 118 mg *
  Spirulina 13 mg *
  Vitamin B5 6 mg 100 %
  Vitamin B6 2 mg 143 %
  (Biotin (B8 0.15 mg 300 %
  Vitamin PP 18 mg 112.5 %
  Zinc 15 mg 150 %
  Magnesium 20 mg 5 %

  * : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
  ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است

  مشخصه ها :- سرشار از اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و عناصر کمیاب

  موارد مصرف :- ویژه مو و ناخن
  - تغذیه ، تقویت و تحریک رشد مو و ناخن هاروش مصرف :روزی 2 عدد قرص با یک لیوان بزرگ آب همراه با وعده های غذایی مصرف شود.
  جهت بلعیدن آسان تر می توان قرص را خرد کرد. این محصول بایستی همراه با رژیم غذایی متنوع و متعادل مصرف گردد.

  هشدار مصرف :- در صورت بروز حساسیت مصرف قطع گردد
  - دور از دسترس کودکان نگهداری شود

   

  ترکیبات ( به ازاي 2 قرص ) :
  نام مقدار نیاز روزانه
  Cystine 92 mg *
  Methionine 118 mg *
  Spirulina 13 mg *
  Vitamin B5 6 mg 100 %
  Vitamin B6 2 mg 143 %
  (Biotin (B8 0.15 mg 300 %
  Vitamin PP 18 mg 112.5 %
  Zinc 15 mg 150 %
  Magnesium 20 mg 5 %

  * : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
  ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است

  مشخصه ها :- سرشار از اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و عناصر کمیاب

  موارد مصرف :- ویژه مو و ناخن
  - تغذیه ، تقویت و تحریک رشد مو و ناخن هاروش مصرف :روزی 2 عدد قرص با یک لیوان بزرگ آب همراه با وعده های غذایی مصرف شود.
  جهت بلعیدن آسان تر می توان قرص را خرد کرد. این محصول بایستی همراه با رژیم غذایی متنوع و متعادل مصرف گردد.

  هشدار مصرف :- در صورت بروز حساسیت مصرف قطع گردد
  - دور از دسترس کودکان نگهداری شود

   

  ترکیبات ( به ازاي 2 قرص ) :
  نام مقدار نیاز روزانه
  Cystine 92 mg *
  Methionine 118 mg *
  Spirulina 13 mg *
  Vitamin B5 6 mg 100 %
  Vitamin B6 2 mg 143 %
  (Biotin (B8 0.15 mg 300 %
  Vitamin PP 18 mg 112.5 %
  Zinc 15 mg 150 %
  Magnesium 20 mg 5 %

  * : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
  ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است

  مشخصه ها :- سرشار از اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و عناصر کمیاب

  موارد مصرف :- ویژه مو و ناخن
  - تغذیه ، تقویت و تحریک رشد مو و ناخن هاروش مصرف :روزی 2 عدد قرص با یک لیوان بزرگ آب همراه با وعده های غذایی مصرف شود.
  جهت بلعیدن آسان تر می توان قرص را خرد کرد. این محصول بایستی همراه با رژیم غذایی متنوع و متعادل مصرف گردد.

  هشدار مصرف :- در صورت بروز حساسیت مصرف قطع گردد
  - دور از دسترس کودکان نگهداری شود

   
انتخاب رنگ :
انتخاب سایز :
تعداد :
+ -
قیمت : اتمام موجودی

 

مشخصه ها :

- سرشار از اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و عناصر کمیاب

موارد مصرف اکولایف :

ویژه مو و ناخن
- تغذیه ، تقویت و تحریک رشد مو و ناخن ها

روش مصرف :

روزی 2 عدد قرص اکولایف همراه با یک لیوان بزرگ آب همراه با وعده های غذایی مصرف شود.
جهت بلعیدن آسان تر می توان قرص را خرد کرد. این محصول بایستی همراه با رژیم غذایی متنوع و متعادل مصرف گردد.

با اکولایف موهایی زیباتر داشته باشیم

هشدار مصرف :

در صورت بروز حساسیت مصرف اکولایف قطع گردد
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

 

ترکیبات:

 عنوان  مقدار  نیاز روزانه
 Cystine  92mg  *
 Methionine  118mg  *
 Spirulina  13mg  *
 vit B5  6mg  100%
 vit B6  2mg  143%
 Biotin  0.15mg  300%
 vit PP  18mg  112.5%
 Zinc  15mg  150%
 Magnesium  20mg  5%

 

برای مشاوره و سفارش اکولایف از طریق وبسایت darouapp ویا شماره تلفن های 02155347047 و 02155080107 اقدام نمائید.

پیج darouapp را در اینستاگرام و تلگرام دنبال نمائید.

ویژگی های عمومی
شکل محصول قرص
شرکت سازنده رازک
نوع بسته بندی بلیستری داخل جعبه
سایز (size) 60 عددی
 
   
captcha
ثبت نظر

محصولات مرتبط


تمام حقوق قانونی فروشگاه متعلق به داروخانه دکتر شیخی می باشد و حق هر گونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است .